AdBlue near you

EURO 6-EMISSIENORM

  • wetgeving

In 2017 wordt veel aandacht besteed aan normen en regelgeving met betrekking tot vervuiling en het milieu. Het is niet verwonderlijk dat wegvoertuigen centraal staan in veel discussies over dit onderwerp.

 

Als gevolg daarvan is Euro 6c opgesteld, een nieuwe norm die op 1 september 2017 van kracht is gegaan. Deze norm geldt vooral voor de auto-industrie en dwingt fabrikanten om ingrijpende wijzigingen in hun producten door te voeren.

Wat is Euro 6?

 

Euro 6 is de Europese milieunorm die in september 2015 van kracht is gegaan. Deze norm is bedoeld om de emissie van bepaalde vervuilende uitlaatgassen van wegvoertuigen terug te dringen. Met andere woorden, deze norm dwingt fabrikanten om schonere auto’s en vrachtwagens te bouwen. Voor wat betreft fijnstof en stikstofoxide (NOx) moeten fabrikanten steeds scherpere emissieniveaus aanhouden.

In eerste instantie was de Europese norm van kracht voor zware voertuigen, maar sinds 1991 geldt deze ook voor lichte voertuigen. In de tussenliggende jaren zijn de emissienormen voor stikstofoxide aanzienlijk aangescherpt, een trend die zich alleen maar doorzet.

 

De normen voor lichte voertuigen zijn genummerd van 1 tot 6. Hoe hoger het nummer, hoe recenter de norm. Euro 6, de meest recente norm, geldt voor alle voertuigen die op en na 1 september 2015 zijn geregistreerd. Dit betekent dat alle nieuwe voertuigen die na deze datum in een lidstaat van de Europese Unie op de markt zijn gekomen, aan de Euro 6-norm moeten voldoen.

Selectieve katalytische reductie (SCR) is in combinatie met AdBlue® de meest effectieve oplossing om de uitstoot van stikstofoxide te verlagen. Deze oplossing is populair bij fabrikanten en Europese instellingen. AdBlue® (een product van GreenChem) werd in oktober 2006 voor zware voertuigen geïntroduceerd en heeft sindsdien voor een revolutie gezorgd in de manier waarop we omgaan met de emissie van stikstofoxide. In het grootste deel van de vrachtwagens die sinds 2006 zijn gemaakt en in alle vrachtwagens die sinds oktober 2012 zijn gemaakt, wordt SCR-technologie met AdBlue® toegepast.

Hoe worden de tests uitgevoerd?

 

Sinds de intrede van de Euro-norm zijn er tests uitgevoerd volgens de zogenaamde nieuwe Europese rijcyclus (New European Driving Cycle, NEDC), die in 1973 is ontwikkeld.

De NEDC bestaat uit een reeks tests waarbij herhaaldelijk wordt opgetrokken en geremd op een testbank. In elke fase wordt de emissie van vervuilende stoffen gemeten. Op basis daarvan kan een gemiddeld emissieniveau worden vastgesteld.

Tegenwoordig vindt men echter dat de resultaten hiervan te veel afwijken van de werkelijke uitstoot van voertuigen op de weg. Daarom is de NEDC begin september 2017 vervangen door een internationaal erkende testprocedure voor lichte personenauto’s en commerciële voertuigen: de WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure).
In deze nieuwe testcyclus wordt rekening gehouden met hogere snelheden, een dynamischer en realistischer manier van optrekken/vertragen en veel striktere meetomstandigheden dan bij de NEDC. De WLTP is daarom nauwkeuriger dan de huidige labtest en bootst de praktijk veel beter na.

Ondanks deze grotere nauwkeurigheid kan toch sprake zijn van afwijkingen tussen de test- en de praktijksituatie. Dit komt door een aantal factoren, zoals de plek waar het voertuig wordt gebruikt en het rijgedrag.

Dit betekent dat, als aanvulling op de labtests, een nieuwe testprocedure wordt ingevoerd om de uitstoot in de praktijk te meten. Deze zogenaamde RDE-procedure (Real Driving Emissions) is bedoeld om aan te tonen dat voertuigen niet alleen in het lab maar ook op de weg een lage uitstoot hebben. RDE-metingen worden een verplicht onderdeel van de tests. Europa is de eerste regio ter wereld waar een dergelijke wegtest wordt ingevoerd. Hopelijk geeft deze tweeledige aanpak van de certificering bestuurders het vertrouwen dat de lage emissie die de fabrikant aangeeft, ook in de praktijk wordt waargemaakt.

NEDC GreenChem AdBlue

Vervuilende stoffen getest

Bij het meten van de emissie wordt gekeken naar alle stoffen, van stikstofoxide (NOx) en fijnstof tot CO2. In de loop der tijd, en met de invoering van nieuwe normen, zijn de drempelwaarden voor vervuilende stoffen regelmatig aangescherpt.

Sinds de invoering van Euro 1 is vooral het toegestane niveau van stikstofoxide het sterkst gedaald. In de Euro 1- en Euro 2-norm werd geen rekening gehouden met stikstofoxide. Vervolgens werd het toegestane niveau verlaagd van 500 mg/km (Euro 3 in 2001) naar 80 mg/km (Euro 6 in 2015).

Voor de uitstoot van fijnstof door dieselmotoren legde Euro 1 een beperking op van 140 mg/km, terwijl in Euro 6 werd uitgegaan van 4,5 mg/km. In Euro 1 tot 4 golden er geen limieten voor de emissie van fijnstof door benzinemotoren. Daarvan was pas sprake in Euro 5, de norm die in 2009 werd ingevoerd. Nu komen alle typen verbrandingsmotoren aan bod. Het is daarom niet onredelijk om erop te wijzen dat fabrikanten in hun ijver om aan de normen te voldoen erin zijn geslaagd om steeds schonere voertuigen te bouwen.

AdBlue®, de oplossing om de emissie van stikstofoxide te verlagen

AdBlue® voldoet aan de Euro 6-norm en is de meest gebruikte oplossing van fabrikanten voor de verlaging de emissie van stikstofoxide door dieselvoertuigen. AdBlue® zet stikstofoxide om in waterdamp en diazoverbindingen, beide onschadelijk voor de mens.

Bij selectieve katalytische reductie wordt aan uitlaatgassen een stof toegevoegd waarmee het stikstofoxide-niveau wordt verlaagd. Dat is AdBlue®.

AdBlue® maakt moderne voertuigen nog minder vervuilend. Dieselvoertuigen waarin AdBlue® wordt gebruikt, voldoen aan de nieuwe Europese normen.

En, waar het uiteindelijk om gaat: door gebruik van AdBlue® in dieselvoertuigen neemt de emissie van stikstofoxide met 95% af.

SCR GreenChem AdBlue

Share this post